Regulamin Vivid Gallery

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
Vivid Gallery architektura & sztuka

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin został sporządzony na podstawie przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Regulamin wraz z przepisami prawa w sposób wyłączny i wyczerpujący regulują kwestie dotyczące korzystania ze Sklepu dostępnego pod adresem http://www.vividgallery.pl/.
2. Właścicielem Sklepu jest Pro Studio Joanna Woziwodzka, ul. H. Pobożnego 18, 55-100 Trzebnica, NIP 696-000-22-77, tel. 697-073-912, adres e-mail: galeria@vividgallery.pl
3. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.
4. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest zapoznanie się i zaakceptowanie wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu.
5. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
6. Towary dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych.

§ 2 Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną

1. Sklep prowadzi sprzedaż dzieł sztuk plastycznych [dalej Dzieł] oraz świadczy usługę "Newsletter".
2. Usługa "Newsletter" polega na przesyłaniu wiadomości zawierającej informacje o aktualnej ofercie. Usługa jest bezpłatna i wymaga wyrażenia zgody na przesyłanie informacji handlowych.

§ 3 Warunki sprzedaży

1. Informacje o Dziełach wraz z podaniem ceny znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 par. 1 lub ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 1964 r. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.; dalej Kodeks cywilny). Informacje o Dziełach wraz z podaniem ceny prezentowane na stronie internetowej Sklepu stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
2. Zamówienia można składać w następujący sposób: poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu, e-mailem na adres dostępny na stronie internetowej Sklepu lub telefonicznie pod numerem dostępnym na stronie internetowym Sklepu w zakładce Kontakt.
3. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Kupującego danych pozwalających na weryfikację Kupującego i odbiorcy Dzieła. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia e-mailem. Sklep ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia, ograniczyć sposób płatności lub żądać przedpłaty w przypadku, gdy zamówienia budzi uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności podanych danych lub sposobu zapłaty.
4. Zamówienia realizowane są na terytorium Polski. Istnieje także możliwość wysyłki za granicę. W takim przypadku warunki sprzedaży i wysyłki Dzieła za granicę są każdorazowo uzgadniane indywidualnie z Kupującym.
5. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym Dziele w momencie złożenia zamowienia, w szczególności: cena z wyłączeniem cen 00,00 zł, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.
6. Sklep prezentuje cyfrowe zdjęcia Dzieł dokładając wszelkich starań, aby zdjęcia miały najwyższą jakość i w najwyższym stopniu odzwierciedlały rzeczywisty stan i kolorystykę Dzieł. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za nieznaczne róznice kolorystyczne między zdjęciem a wyglądem oryginału Dzieła związane z indywidualnymi ustawieniami ekranu komputera Kupującego.

§ 4 Płatności

1. Kupujący może zapłacić za zakupy w następujący sposób: a) przelewem na rachunek bankowy, b) przy odbiorze, czyli za pobraniem.
2. Dane do przelewu: PRO Studio Joanna Woziwodzka, ul. H. Pobożnego 18, 55-100 Trzebnica, nr konta: 20 2490 0005 0000 4500 8807 4951
3. Ceny przesyłek określone są w cenniku dostawy.
4. Warunkiem wydania Dzieła jest zapłata za Dzieło i przesyłkę.

§ 5 Wysyłka towaru

1. Zamówione Dzieła Sklep wysyła za pośrednictwem firm wysyłkowych lub udostępnia do odbioru przez Kupującego w siedzibie firmy.
2. W przypadku płatności w inny sposób niż za pobraniem, termin wysyłki wydłuża się o okres pomiędzy złożeniem zamówienia a datą zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sklepu.
3. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za błędy popełnione przez Kupujacego w formularzu zamówienia, jeśli wyłącznie z ich powodu przesyłka nie dotarła do adresata.

§ 6 Reklamacje

1. W przypadku niezgodności towaru z umową Kupujący powinien odesłać do Sklepu, na koszt Sklepu, reklamowany towar wraz z opisem niezgodności.
2. Sklep ustosunkuje się do reklamacji Kupującego w terminie 14 dni roboczych od momentu zwrotu towaru wraz z opisem niezgodności.
3. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Kupującemu nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostawy ponosi Sklep.
4. Reklamacje dotyczące uszkodzeń Dzieł podczas transportu muszą być zgłoszone najpóźniej w momencie odbioru przesyłki. Kupujący powinien sporządzić protokół odbioru z opisem uszkodzeń i podpisem pracownika firmy dostarczającej przesyłkę. Reklamacje z tytułu uszkodzeń w transporcie bez sporządzonego protokołu oraz bez podpisu na protokole pracownika firmy dostarczającej przesyłkę, nie będą rozpatrywane. 
5. Indywidualne ustawienia komputera i monitora Kupującego powodujące błędne lub zniekształcone wyświetlanie informacji o towarach (np. kolorów), nie mogą być podstawą reklamacji.
6. Dzieło, w którym pojawiły się wady podczas użytkowania podlega gwarancji. O stwierdzeniu wad Kupujący powinien niezwłocznie powiadomić Sklep poprzez e-mail lub formularz kontaktowy podając: imię, nazwisko, nazwę/tytuł Dzieła, numer zamówienia/numer faktury, datę wystąpienia wady, jej dokładny opis. Uszkodzone Dzieło Kupujący powinien odesłać do Sklepu wraz z dowodem zakupu. Sklep zobowiązany jest do pośrednictwa w naprawie Dzieła lub w przypadku braku możliwości naprawy, po uzgodnieniu z Kupującym, wymianie na inne Dzieło zaproponowane przez Kupującego lub Artystę. W przypadku braku możliwości naprawy lub wymiany na inne Dzieło, Kupujący otrzyma zwrot zapłaconej kwoty.

§ 7 Prawo odstąpienia od umowy

1. Kupujący, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa ma prawo do odstapienia od umowy.
2. Prawo odstapienia od umowy jest skuteczne, jeżeli Kupujący złoży Sklepowi w terminie 14 dni od daty odbioru Dzieła oświadczenie o odstapieniu od umowy.
3. Kupujący ma obowiązek zwrócić Dzieło do Sklepu w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
4. W ciągu 3 dni roboczych od otrzymania przesyłki, Sklep sprawdzi stan przekazanego Dzieła.
5. W terminie 7 dni od sprawdzenia towaru Sklep zwróci Kupującemu zapłaconą kwotę. Kupujący powinien wskazać numer rachunku bankowego, na jaki ma zostać przelana kwota.
6. Prawo odstapienia nie przysługuje Kupującemu w przypadkach określonych w ustawie, o której mowa w ust. 1 powyżej.

§ 8 Ochrona prywatności

1. Składając zamówienie Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych wyłącznie w celu realiacji zamówienia.
2. Kupujący może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Sklepu materiałów reklamowo - promocyjnych, w tym newslettera.
3. Kupujący ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
 

§ 9 Własność intelektualna

1. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów Dzieł) bez pisemnej zgody Sklepu.

§ 10 Wejście w życie i zmiany Regulaminu

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.
2. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony.
3. Zmiany Regulaminu zostaną opublikowane na stronie Sklepu.
4. Informacja o zmianach Regulaminu zostanie przesłana Kupującemu na adres e-mail wskazany w zamówieniu.
5. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ich publikacji w sposób określony w ust. 3.
6. Sklep uznaje, że Kupujący zaakceptował zmiany Regulaminu, jesli nie wypowiedział umowy do końca okresy wskazanego w ust. 5.